Prestiżowa akredytacja

27-06-2017

Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację stowarzyszenia EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) z wyróżnieniem w 6 z 12 kategorii. Tym samym znalazło się w międzynarodowym elitarnym gronie instytucji spełniających wysokie standardy nauczania języków obcych.

W oczekiwaniu na Ustawę 2.0 środowisko akademickie pochłonięte jest dyskusją na temat kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, zgodnie postulując konieczność wykonania skoku jakościowego w uczelniach.

Centrum Językowe PŁ od dawna dostrzega potrzebę czuwania nad jakością procesów dydaktycznych. W tym celu zdefiniowało politykę jakości, a także opracowało zasady i procedury zapewnienia jakości zapisane w księdze jakości. Kolejnym krokiem na drodze doskonalenia jest uzyskanie akredytacji zewnętrznej, która obiektywnie potwierdza prawidłowość i skuteczność przyjętych rozwiązań.

Certyfikat Certyfikat Fotograf arch.

Dołączyć do najlepszych 

Stowarzyszenie EAQUALS jako główny cel stawia sobie upowszechnianie wysokich standardów kształcenia językowego. Na przestrzeni 25 lat istnienia zdobyło status uczestniczący Rady Europy (participatory status) i działa pod jej auspicjami jako organizacja pozarządowa. Stowarzyszenie współpracuje z Komisją Europejską jako konsultant w sprawach edukacji, a także z licznymi innymi instytucjami wytyczającymi standardy kształcenia i walidacji nauczania języków obcych. Do chwili obecnej EAQUALS udzieliło akredytacji 130 ośrodkom nauczającym 25 języków w 37 krajach. Dotychczas akredytacja EAQUALS została przyznana tylko dwóm polskim uczelniom, a Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju, której Centrum Językowe zostało w ten sposób wyróżnione.

W drodze do akredytacji 

Pracownicy Centrum Językowego okres przygotowań do akredytacji poświęcili analizie sposobu wypełnienia restrykcyjnych standardów jakościowych określonych w tzw. Kartach EAQUALS. Należy podkreślić, że są one w dużym zbieżne, a gdzieniegdzie przekraczają, typowe wymagania stawiane przez PKA przy okazji akredytacji programowej czy instytucjonalnej.

W efekcie podjętych działań Centrum dokonało znaczącego rozwoju w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Wprowadzono nowe formy monitorowania i wsparcia procesu dydaktycznego, takie jak lekcje koleżeńskie czy krótkie, niezapowiedziane obserwacje zajęć. Część tych rozwiązań zaadaptowanych w całej uczelni.

Innym istotnym aspektem warunkującym przyznanie akredytacji jest troska o rozwój zawodowy pracowników. EAQUALS podsuwa w tym zakresie bardzo praktyczne narzędzie jakim jest Plan Rozwoju Pracownika. Co trzy semestry przeprowadzana jest z pracownikami rozmowa dotycząca ich potrzeb i postrzegania warunków pracy, a także rozwoju własnej ścieżki zawodowej.

Wizyta akredytacyjna 

Wizytacja inspektorów EAQUALS w Centrum Językowym PŁ odbyła się w dniach 30-31 marca 2017 roku. Inspektorzy zapoznali się z dokumentacją przebiegu studiów oraz ich praktycznymi aspektami; oceniono zgodność treści kart przedmiotów - poszerzonych o dodatkowe sylabusy - z polityką językową jednostki, obserwowano 37 fragmentów lekcji różnych języków prowadzonych na różnych poziomach, zapoznano się z dydaktycznymi i administracyjnymi zasobami platformy WIKAMP.

Aby uzyskać akredytację EAQUALS Centrum Językowe PL musiało spełnić 50 standardów wymienionych w dokumentach stowarzyszenia. Stopień ich realizacji został przedstawiony dyrekcji CJ w szczegółowym 35-stronnicowym raporcie.

Ostatecznie, kilkumiesięczny okres intensywnej, twórczej pracy całego zespołu Centrum, w tym wypracowane procedury i mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia, a także zdobyte dotychczas doświadczenie, zostały uwieńczone zasłużonym sukcesem. W dniu 21 maja 2017 roku Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację stowarzyszenia EAQUALS z wyróżnieniem w kategorii: zarządzanie i administracja, certyfikacja, zasoby/materiały, środowisko pracy/otoczenie, obsługa klienta, komunikacja wewnętrzna.

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z Centrum Językowego za podjęcie wyzwania i wspólny sukces!